Top offer rxmed.org !.>\ buy dapoxetine tablets online. Beauty - Skin Care - Makeup And Accessories - Canadian pharmacy !{/ buy medicine online on phone or online order. Ordering is safe with canada pharmacy )>< cialis online an extensive online catalogue. Sale of drugs and medical products. Search and order drugs. canadian pharmacies "]# buy generic levitra tips when buying drugs online.
Положение о Совете
23.10.10    Печать

alt

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва з питань розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності

І.Загальні положення

1. Громадську раду Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва з питань розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності (далі – Громадська рада з питань розвитку саморегулювання) створено відповідно до Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України   від   26   квітня  2007  р.  N  667 з метою системної взаємодії з громадськими організаціями підприємців та їх спілками в напрямку визначення основних стратегічних напрямів впровадження на державному рівні політики саморегулювання підприємницької та професійної діяльності.
Громадська рада з питань розвитку саморегулювання є консультативно-дорадчим органом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва ( далі – Держкомпідприємництво, Комітет).

2. Громадська рада з питань розвитку саморегулювання у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Держкомпідприємництва, Положенням про Держкомпідприємництво, Концепцією взаємодії Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва з громадськими організаціями підприємців та їх спілками,  цим Положенням та рішеннями ради.

3. Положення про Громадську раду з питань розвитку саморегулювання та Регламент її роботи затверджуються наказом Держкомпідприємництва. Чисельність та персональний склад Громадської ради з питань розвитку саморегулювання встановлюється та затверджується наказом Держкомпідприємництва.

ІІ. Завдання, функції та права

4. Основними завданнями Громадської ради з питань розвитку саморегулювання  є:
–        забезпечення постійної взаємодії Держкомпідприємництва з громадськими організаціями підприємців та представниками різних професій їх спілками, які відстоюють впровадження на державному рівні політики саморегулювання;
–        ініціювання та участь у підготовці законопроектів, проектів нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України,  Держкомпідприємництва та інших, спрямованих на реалізацію політики саморегулювання підприємницької та професійної діяльності;
–        представлення та захист прав та інтересів підприємців під час реалізації державної політики саморегулювання підприємницької та професійної діяльності;
–        популяризація політики саморегулювання підприємницької та професійної діяльності;
–        проведення інформаційної, просвітницької та видавничої діяльності, спрямованої на розвиток громадського руху підприємців, в напрямку реалізації політики саморегулювання підприємницької та професійної діяльності;

5. Громадська рада з питань розвитку саморегулювання відповідно до покладених на неї завдань:
–        бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів спрямованих на реалізацію політики саморегулювання підприємницької та професійної діяльності;
–        розробляє концептуальні документи спрямовані на встановлення єдиної, узгодженої політики щодо саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні;
–         здійснює аналіз проектів та чинних нормативно правових актів норми яких визначають основні засади політики саморегулювання;
–        надає до Держкомпідприємництва аналітичні матеріали щодо основних напрямів своєї діяльності;
–        проводить форуми, конференції, семінари, наради з актуальних питань розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності;
–        проводить методологічну, інформаційну та роз’яснювальну роботу серед громадськості  щодо політики саморегулювання;
–        взаємодіє із засобами масової інформації для об’єктивного висвітлення процесів і тенденцій в напрямку реалізації політики саморегулювання;
–        вивчає для використання міжнародний досвід впровадження саморегулювання.

6. Громадська рада з питань розвитку саморегулювання має право:
–        утворювати робочі групи та експертно-аналітичні комісії з числа членів Громадської ради з питань розвитку саморегулювання, а також із залученням на громадських засадах науковців, фахівців та експертів для розгляду та підготовки пропозицій з актуальних питань розвитку саморегулювання в Україні, а також ініціювати створення відповідних робочих груп Держкомпідприємництвом;
–        одержувати за дорученням керівництва Комітету від його департаментів,  структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні в роботі та для підготовки пропозицій;
–        запрошувати на свої засідання Голову Комітету та його заступників, директорів департаментів, керівників структурних підрозділів, керівництво Українського фонду підтримки підприємництва, представників міжнародних фінансових організацій та інших зацікавлених осіб;
–       подавати керівництву Держкомпідприємництва пропозиції з питань віднесених до її компетенції;
–        брати участь у заходах Держкомпідприємництва, пов’язаних зі сферою компетенції Громадської ради з питань розвитку саморегулювання.

ІІІ. Склад, керівництво та прийняття рішень

7. До складу Громадської ради з питань розвитку саморегулювання за згодою входять представники  всеукраїнських громадських організацій підприємців та інших організацій, діяльність яких пов’язана з розвитком підприємництва в Україні та які відповідають критеріям і ознакам саморегулювання затверджених Головою Держкомпідприємництва. До складу Громадської ради з питань розвитку саморегулювання включаються особи, які займають активну державницьку позицію у своїй професійній та громадській діяльності. Члени Громадської ради з питань розвитку саморегулювання працюють на громадських засадах.
Склад громадської ради з питань розвитку саморегулювання та зміни до нього затверджуються заступником Голови Держкомпідприємництва до функціональних обов’язків якого віднесена координація Громадської ради з питань розвитку саморегулювання за поданням Голови громадської ради з питань розвитку саморегулювання.

8. Громадську раду з питань розвитку саморегулювання очолює Голова, повноваження якого визначаються та припиняються наказом Держкомпідприємництва. Голова громадської ради з питань розвитку саморегулювання має заступників, які визначаються та припиняють свої повноваження за наказом Держкомпідприємництва за поданням Голови   Громадської ради з питань розвитку саморегулювання.

9. Основною формою роботи Громадської  ради з питань розвитку саморегулювання є її засідання. Засідання проводяться щоквартально відповідно до затвердженого Головою Держкомпідприємництва плану роботи на півріччя. План роботи Громадської ради з питань розвитку саморегулювання  погоджується керівництвом Комітету.

10. Засідання Громадської ради з питань розвитку саморегулювання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загального числа її членів. Рішення Громадської ради з питань розвитку саморегулювання приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
Члени Громадської ради з питань розвитку саморегулювання в разі неможливості бути присутніми на засіданні Громадської ради з питань розвитку саморегулювання можуть за письмовим дорученням делегувати представника від організації, яку вони представляють в Громадській раді з питань розвитку саморегулювання, з правом дорадчого голосу.

11. На засіданнях Громадської ради з питань розвитку саморегулювання головує її Голова, а у разі його відсутності – один із заступників за дорученням Голови або за рішенням присутніх на засіданні членів. Голова або за його дорученням заступники представляють інтереси Громадської ради з питань розвитку саморегулювання у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

12. Засідання Громадської ради з питань розвитку саморегулювання проводяться не рідше одного разу на три місяць. Позачергові засідання можуть бути скликані на вимогу не менше третини членів Громадської ради з питань розвитку саморегулювання, її Головою або Головою Держкомпідприємництва.

13. Рішення Громадської ради з питань розвитку саморегулювання  мають рекомендаційний характер і в обов’язковому порядку подаються на розгляд Голові Держкомпідприємництва.

IV. Забезпечення роботи

14. Організаційне та методичне забезпечення роботи Громадської ради з питань розвитку саморегулювання здійснює її Голова та його заступники у взаємодії з відповідним структурним підрозділом Держкомпідприємництва.

15. Для оперативного вирішення, вивчення та підготовки питань для розгляду на засіданні Громадської ради з питань розвитку саморегулювання можуть утворюватись робочі органи (комітети, комісії, експертні групи, тощо).
До складу робочого органу (комітету, комісії, експертної групи, тощо) може входити не менше трьох постійних членів Громадської ради з питань розвитку саморегулювання та запрошені експерти, науковці.

16. Для організаційно-методичного забезпечення своєї роботи Громадська рада з питань розвитку саморегулювання може утворювати робочий орган – Секретаріат, склад якого формується Головою Ради.

17. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Громадської ради з питань розвитку саморегулювання та її Секретаріату здійснюється за рахунок коштів:
–     громадських організацій підприємців, підприємств, установ та організацій різних форм власності;
–     благодійних фондів та міжнародних донорських організацій;
–     інших не заборонених законодавством джерел.

18. Громадська рада з питань розвитку саморегулювання через засоби масової інформації та власні інформаційні ресурси постійно інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення, їх обґрунтування та стан виконання.


Заступник Голови                                                          Орест Сохар
 
Рейтинг@Mail.ru Разработка и создание сайтов в Кривом Роге